نازنین ساز

نازنین ساز

نازنین می سازدشان
آرزویِ دستهایِ کوچک و توانایش
بافتن رویاهای توست به حقیقت
آرزویش رسیدن عاشقانه توست به آنچه هدف می‌پنداری اَش
آرزویش لبخند توست به هرچه در دل می‌پرورانی اَش
آرزویش حال خوب توست به هر چه فرصت می انگاری اش!

مقوایی

مقوایی

کاغذ ها را بر دوش هم مسئول نشانده ایم. مقوایی با ضخامت مناسب به نام خانه ی شکلات ها و دم نوش ها آماده شده، که پیراهن به خلاقیت و زیبایی آراسته اند. جعبه های مقوایی با حسی خوب و شوری از جنس طبیعتِ عاطفه مان، جانشان را خانه ی آرامش کرده اند، تا شکلات ها و دم نوش ها مسئولیتشان را بارها و بارها در خلوت با هم مرور کنند. بیدار کردنِ جانِ جانِ میل کننده ی شکلات ها و دم نوش ها رسالت بزرگشان است، زیر سقف مهربانی آسمان.