دل شکلاتی همنشین نقشی قدیمی . . .

امروز دل شکلاتیشان همنشین نقشی قدیمی شده بود
گویی امروز کنار دیروز نشسته بود
دل شیرینش را نرم کرد
سوی نقش اشکی شکل جاری شد
و سوال از پشت اندیشه اش بیرون جهید:
راز ماندگاری ات در چیست؟
از نقش صدایی بر نیامد
فقط
چون اشکی بزرگ بر چشمهای کنجکاوش نقش بست
اشکی شیرین جادوی این همنشینی شد
و راز ماندگاری در دامن دیروز خفته ماند

Share
بالا