بسته ویژه ماه رمضان

سلام بر صبح
سلام بر آبی آسمان صبح
سلام بر نور درون گرای صبح
سلام بر چشمهای شما در افتخار این صبح
سلام بر ماه رمضان که آوازه اش پیچیده بر تن صبح. ماه رمضان روبرویمان نشسته و ما جعبه ای نو ساختیم تا یادگاری شود برای میزبانی جانهای روزه دار.

Share
بالا