جعبه ربنا

ماه رمضانی دیگر رسید
تاریخ تکرار میشود، ماه ها در دایره ی بودنشان گرد هم میچرخند، می آیند، می روند…
شکلاتها اینبار بر جعبه ای نشسته اند که تنها نگاهی کوچک بر آن صدای استاد را بر جان مینشاند
شاید امسال رمضان، رمضان هرسال نباشد، شاید امسال که بر طاقچه ی اکنون نشسته ایم
پاکیزه تر شویم در قاب جان …..

بالا