دوازده تایی مستطیل

جعبه دوازده تایی مستطیل

الف : جعبه دوازده عددی حک

245photo_۲۰۱۷-۱۱-۱۱_۱۱-۲۹-۱۸3

ب: جعبه دوازده عددی ساده

810127911

 

 

 

 

 

 

 

 

Share
بالا