رونمایی از کلینیک سیار اطلاع رسانی ایدز ( انجمن احیا ارزش ها و توانیاب )

بالا