سی تایی (بسته بندی پاکتی)

 

من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی

یا چه کردم که نگه باز به من می‌نکنی

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست

تا ندانند حریفان که تو منظور منی

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۶_۱۱-۵۳-۵۹

 2 4

13

 

 

 

Share
بالا