شکلات مویز

انگور سیاه خشک شده، زنده می شود وقتی در قلب شکلات ها می نشیند. شکلات های مویز دوستِ قلب هستند و خون را از غلیظ شدن دور می کنند. با عاطفه شان فشارخون را پایین می آورند، با سردرد بیگانه اند و حامیِ دانایی برای بیماران دیابتی می باشند.

Share
بالا