شیشه ای

معطری های خوشمزه و سلامت،
پشت شیشه های شفاف
“ای عجب” می نشانند
بر تو
بر من
که این جان خسته را حالی خوش می بخشند به سخاوت!

بالا