هشت تایی

جعبه چوبی – هشت عددی
a. جعبه طرح جغد – کد ۱۰۷– ابعاد ۱۳x13cm
در دو ردیف ۴تایی

 

جعبه جغد کد 107 دوطبقه چهارعددی

b. جعبه طرح توت فرنگی- کد۱۰۲- ابعاد ۱۶x13cm
در دو ردیف ۴تایی

جعبه توت فرنگی

 

c. جعبه طرح پرتقال – کد ۱۰۳- ابعاد ۱۵x15cm
در دو ردیف ۴تایی

 

جعبه پرتقال

بالا