چهارتایی

جعبه چوبی – چهار عددی


a. جعبه چهار عددی – مربع – ابعاد ۱۲x12cm

4taee1
جعبه های چوبی چهار عددی میتوانند پس از میل کردن شکلات، از مقسم هایی که بر بسترشان فرو رفته آسوده شوند وبرای کاغذهای یادداشت کوچک آغوش بگشایند.
شکلاتها دست بر قلبشان از شما میخواهند که پیام صلح باطبیعت را بر جان شکلاتیشان مزه کنید.

[huge_it_portfolio id=”11″]

 

b. جعبه چهار عددی – مستطیل- ابعاد ۲۱x7cm

4taee

جعبه های چوبی چهار عددی مستطیل میتوانند پس از خالی شدن از مقسم هایی که بر جانشان نشسته آسوده شوند و برای شما قلمهایتان را امانت داری کنند.
شکلاتها بر جوهر قلم سوگند مهربانی می خورند برای شما.

بالا